Pro Deo, hoe?

Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing op elke aanvraag betreffende pro Deo en zijn dus niet enkel gericht op kraakzaken.

A. U komt voor juridisch advies

U heeft geen documenten nodig

B. U komt voor een pro Deo advocaat

Dan heeft u een aantal documenten nodig.

Het is aan te raden in het bezit te zijn van enkele belangrijke documenten (nooit ouder dan 2 maanden) bij uw aanvraag. Door dit op voorhand te regelen bespaart u kostbare tijd voor jezelf en voor de advocaat in kwestie. Indien u één van de volgende inkomsten ontvangt of onder een van de volgende statuten valt heeft u onderstaande stukken nodig:

 1. U krijgt een leefloon van het OCMW: een recent attest van het OCMW
 2. U krijgt een gewaarborgd inkomen voor bejaarden: een recent bewijs van de uitbetalende instantie (opgelet, dit is geen gewoon pensioen)
 3. U krijgt een vervangingsinkomen voor gehandicapten (IVT/IT): een recent bewijs van de uitbetalende instantie van FOD Sociale Zaken in Brussel (opgelet : niet verwarren met invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds)
 4. U heeft een kind ten laste dat een gewaarborgd kinderbijslag heeft: een recent bewijs van de uitbetalende instantie (opgelet : niet verwarren met gewone of verhoogde kinderbijslag)
 5. U betaalt slecht de helft van de basishuur: attest/berekening huur van het lopende jaar
  (opgelet : dit betreft niet noodzakelijk een sociale woning)
 6. U bent asielaanvrager (enkel voor de procedure m.b.t. vreemdelingenstatuut): documenten vreemdelingenstatuut + eventueel negatieve beslissingen
 7. U bent minderjarig: identiteitskaart
 8. U bent gedetineerd: attest gevangenschap
 9. U bent geesteszieke: dagbepaling vrederechter
 10. U wenst een aanvraag collectieve schuldenregeling te doen: identiteitskaart
 11. U bent reeds toegelaten tot de collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar (maximum 2 maanden oud) en een recent bewijs van gezinssamenstelling ( max. 2 maanden oud) 

C. In alle andere gevallen

U heeft stukken nodig (nooit ouder dan 2 maanden) die uw huidig gezinsinkomen en uw huidige familiesituatie bewijzen

 1. U woont alleen
 • een recent bewijs van gezinssamenstelling (max. 2 maanden oud) te verkrijgen op hetgemeentehuis van de gemeente waar u woont.bij vermelding pro Deo is dit document zegelvrij en dus gratis. Opgelet : dit is geen getuigschrift van woonst of uittreksel uit het bevolkingsregister
 • een recent bewijs van inkomen (max. 2 maanden oud).
  Dat kan zijn:
  • laatste loonstrookje
  • rekeninguittreksel laatste storting werkloosheidsuitkering of attest vakbond
  • rekeninguittreksel laatste storting ziekteuitkering of attest ziekenkas
  • inschrijving VDAB
  • bewijs schorsing recht op werkloosheidsuitkering
  • bewijs schorsing recht op ziekteuitkering
  • aanslagbiljet of attest boekhouder(enkel voor zelfstandigen)
  • toekenning studiebeurs voor het lopende schooljaar
  • bewijs ontvangst alimentatie
  • bewijs betaling alimentatie
 1. U woont alleen met personen ten laste
 2. U woont samen zonder personen ten laste
 3. U woont samen met personen ten lastedan moet u rekening houden met onderstaande voorschriften:
 • een recent bewijs van gezinssamenstelling (max. 2 maanden oud) Te verkrijgen op het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. Bij vermelding pro Deo is dit document zegelvrij en dus gratis. (opgelet : dit is geen getuigschrift van woonst of uittreksel uit het bevolkingsregister)
 • een recent bewijs van inkomen van uzelf en alle meerderjarige personen die vermeld staan op de gezinssamenstelling (bvb. partner, meerderjarige kinderen, ouders, meerderjarige broers/zussen, meerderjarige niet-aanverwante inwonenden, enz.) (max. 2 maanden oud)Dat kan zijn:
  • laatste loonstrookje
  • rekeninguittreksel laatste storting werkloosheidsuitkering of attest vakbond
  • rekeninguittreksel laatste storting ziekteuitkering of attest ziekenkas
  • inschrijving VDAB
  • bewijs schorsing recht op werkloosheidsuitkering
  • bewijs schorsing recht op ziekteuitkering
  • aanslagbiljet of attest boekhouder (enkel voor zelfstandigen)
  • toekenning studiebeurs voor het lopende schooljaar
  • bewijs ontvangst alimentatie
  • bewijs betaling alimentatie
  • bewijs inschrijving van dit schooljaar voor schoolgaande rechtzoekende en/of meerderjarige inwonende kinderen