5.2. een domicilie-adres op een kraakpand, kan dat?

Kraken is het betrekken van een woning zonder dat je een overeenkomst
hebt met de eigenaar die je dat gebruiksrecht verleent. Dit is iets dat louter
speelt op privaatrechtelijk vlak, m.a.w. tussen de kraker en de eigenaar. De
overheid heeft daar op zich niets mee te maken, tenzij de eigenaar haar
vraagt om zijn eigendomsrecht af te dwingen door een uitzettingsbevel te
vragen voor de rechtbank.
Dit betekent dat je in principe je domicilie kan zetten op een kraakpand.
Een domicilie wordt toegekend op basis van de feitelijke situatie, het
bewonen van het pand, en staat los van het al dan niet hebben van een
huur- of andere overeenkomst. Althans, dit is de theorie want gemeentes
durven nogal eens op eigen houtje andere criteria hanteren om ongewenste
bewoners te weren. Dit is echter onwettig en je kan je recht op inschrijving
opeisen.
Als de gemeente weigert je in te schrijven, kan je daartegen een
administratief beroep aantekenen bij het ministerie van binnenlandse
zaken. Een positieve beslissing komt neer op een ambtshalve inschrijving,
wat betekent dat je domicilie erkend is. Als de gemeente koppig blijft dan
komt een ambtenaar van binnenlandse zaken dit ter plekke doen. Een
andere mogelijkheid is via de rechtbank je domicilie opeisen.
Soms wordt een domicilie geweigerd omdat je ergens woont waar volgens
de ruimtelijke ordening niet mag worden gewoond, bv. in natuurgebied. Geen
enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats mag geweigerd worden omwille van
de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening
(artikel 16, ┬ž 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister). Desgevallend wordt er
overgegaan tot een voorlopige inschrijving. M.a.w. bij weigering kan je
bovenstaande beroepsprocedure gebruiken. Wel is het zo dat je in dit geval
een bouwmisdrijf begaat.
Andere mogelijkheden bij domicilieproblemen zijn een referentie-adres
bij iemand anders of een inschrijving als dakloze bij het OCMW (je krijgt dan
een referentie-adres bij het OCMW).