Het klooster in de Muide is gekraakt!

Een groep mensen van Slovaakse nationaliteit, maar grotendeels reeds lang in Gent gevestigd, heeft op 17 juni het voormalige uit 1882 stammende klooster van de Zusters Kindsheid Jesu, Meulesteedsesteenweg 184 en 184a op de Muide bezet. Het hoofdgebouw vormt een architectonische eenheid met de er aan vastgebouwde Sint-Theresia-kerk, die nog steeds als hulp-parochiekerk in gebruik is.

Tot het gebouwencomplex, dat beheerd is geweest door CAW-Visserij, hoort ook de vroegere meisjesschool van de Zusters Kindsheid Jesu en andere localiteiten, die eerst in gebruik zijn geweest bij de vroegere parochie Muide-Meulestede en later bij de sectie Zorgwonen van CAW-Visserij.

De laatste twee jaar hebben de bewoners en de staf geleidelijk de gebouwen verlaten. Plannen om de gebouwen te slopen en door nieuwbouw te vervangen zijn nog in een vroeg en weinig uitgewerkt stadium en er zijn nog geen stappen ondernomen om sloop- en bouwvergunningen aan te vragen.

Het lag in de bedoeling van CAW-Visserij om in afwachting van de uitwerking van verdere plannen het beheer over het gebouw als een contractueel vastgelegde “bezetting ter bede” tijdelijk over te dragen aan de VZW Rocsa, die op twee andere locaties in de wijk Muide-Meulestede en ook in de Rabot-buurt sociaal-culturele activiteiten ontplooit. De VZW Rocsa heeft evenwel in de nieuw ontstane situatie het voorgestelde contract niet ondertekend, maar is zeker bereid om dit grote gebouw met de nieuwe bewoners te delen.

In de twee maanden, die sinds het begin van de bezetting door de overigens dakloze mensen verstreken zijn, hebben  de nieuwe bewoners zich in de bewoonbare gedeelten van het gebouw met de bijbehorende tuin geïnstalleerd. Het feit dat de sanitaire en verder technische infrastructuur op het moment van de bezetting nog in goede staat van functioneren verkeerde heeft er toe bijgedragen dat er een leefgemeenschap is ontstaan, die niet zonder meer zal kunnen worden opgeheven. Stappen om tot uitzetting over te gaan bleken op fysieke tegenstand van binnen het gebouw en juridische en sociaal-politieke tegenstand van sympathisanten in Gent te stuiten. In een vroeg stadium heeft zich een gedomicilieerde Gentenaar van nederlandse afkomst bij het gezelschap gevoegd, van wie de verhuizing door de stedelijke afdeling Burgerzaken officieel is ingeschreven. Van een in eerste instantie door de rechtbank uitgevaardigd bevel tot uitzetting is deze bewoner uitdrukkelijk uitgezonderd.

 

Hier vind je nog een artikel uit de morgen (20/08/2013)

 

This entry was posted in Beweging Recht op Wonen, kraken. Bookmark the permalink.